MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG 02 THANG MÁY CỦA BỆNH VIỆN NĂM 2021. 

Bao Gia 1

MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG 02 THANG MÁY CỦA BỆNH VIỆN NĂM 2021.

Bao Gia