BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Y ĐỨC CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ Y ĐỨC CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Img 8507 Scaled Img 8518 Scaled Img 8530 Scaled Img 8532 Scaled Img 8537 Scaled Img 8539 Scaled Img 8545 Scaled Img 8548 Scaled Img 8558 Scaled