THÔNG BÁO MỜI CÁC CÔNG TY, ĐƠN VỊ THAM GIA CHÀO GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CƠ SỞ 2 SỐ 20 BẾ VĂN ĐÀN, QUANG TRUNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.

Z4548633810372 A495E8C19Ec11A81Fb6Fd5E03Fc016F7 Z4548633812737 Fa52A8C67F83Fa09D0182Adfa7Af7F09 Z4548633812976 F9C9979912C9D7109Be784Cffd56D4C2THÔNG BÁ