PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BỆNH VIỆN DA LIỄU

Phòng kế hoạch tổng hợp (KHTH) bệnh viện Da liễu Hà Nội hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện. Với 09 cán bộ  bao gồm: 04 bác sỹ, 01 cử nhân y tế công cộng, 01 cử nhân công tác xã hội, 01 Ths Điều dưỡng, 01 chuyên viên và 01 CN kế toán trong đó:

– Trưởng phòng: Ths.Bs. Nguyễn Tiến Bảo

– Phó trưởng phòng: BsCKII. Đinh Thị Yến

Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về:

–         Kế hoạch hoạt động của các khoa/phòng

–         Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện

–         Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ, chuyên môn của bệnh viện và màng lưới cơ sở.

Ngoài ra phòng KHTH còn chịu trách nhiệm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc Gia phòng chống bệnh phong và các bệnh lây truyền qua đường tình dục của Thành phố Hà Nội.

Các bác sỹ của phòng kế hoạch tổng hợp ngoài việc đảm nhiệm các hoạt động chức năng của phòng vẫn tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cho tuyến dưới và khám chữa bệnh.

Trước khối lượng công việc lớn nêu trên, cán bộ của phòng đã nỗ lực không ngừng, đoàn kết, phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CC-VC để đảm bảo các hoạt động của bệnh viện diễn ra theo đúng kế hoạch nhằm đáp ứng và phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. Chính vì thế phòng KHTH luôn luôn hoàn thành tốt 12 nhiệm vụ chính được giao:

1.     Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2.     Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3.     Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng Y tế để tổ chức thực hành cho học viên.

4.     Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn, triển khai các công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5.     Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh và chữa bệnh của bệnh viện.

6.     Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7.     Tổ chức thực hiện công tác hợp tác với các đơn vị liên quan theo kế hoạch của bệnh viện và qui định của Nhà nước.

8.     Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định.

9.     Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

10.   Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11.   Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Ban giám đốc và cơ quan cấp trên.

12.   Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các bất thường khác để trình Ban giám đốc và tổ chức bệnh viện.

 

Khth 2

Khth